Disclaimer CryptoTargets

Op het gebruik van deze website (www.cryptotargets.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie


CryptoTargets streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat CryptoTargets niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. CryptoTargets aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of een van haar andere social media platformen kan niet zonder meer een relatie tussen CryptoTargets en de gebruiker van de website ontstaan.

CryptoTagets is geen financieel adviseur. CryptoTargets garandeert niet dat de conclusies die zij formuleert en de signalen en/of suggesties die gegeven worden resulteren in winst of verlies. Wie belegt neemt een financieel risico. Cypto markten kunnen extreem volatiel zijn (bewegelijk) en zeer hevige koersbewegingen kunnen niet vermeden worden.  Een ieder die amuserend gebruikt maakt van de suggesties van CryptoTargets dient voor zichzelf een risicoplan op te stellen en waar nodig advies te vragen van zijn of haar financieel adviseur.  

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat beleggen risico’s impliceert en dat CryptoTargets, noch haar aangestelden op enige wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de gevolgen van de via CryptoTargets haar website of andere social media platformen gedeelde informatie, tips, rapporten en/of producten en suggesties. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor de keuzes die hij/zij maakt en neemt er kennis van dat het strikt verboden is om de Informatie, tips, rapporten en producten te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of deze op ene of andere wijze aan derden kenbaar te maken.

E-mail


CryptoTargets garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met CryptoTargets te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks


Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. CryptoTargets heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. CryptoTargets aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten


Alle publicaties en uitingen van CryptoTargets zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat CryptoTargets daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Lees hierover meer in de algemene voorwaarden.


>