Algemene voorwaarden Cryptotargets 

Definities

 1. CryptoTargets: CryptoTargets, gevestigd te Ronde venen onder KvK nr. 77484320.
 2. Klant: degene met wie CryptoTargets een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: CryptoTargets en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle prijzen, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens CryptoTargets welke onderdeel is van Digitaalgoud.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Cryptotargets hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die CryptoTargets hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan CryptoTargets te allen tijde wijzigen. 
 3. Voorafgaand aan de ingang ervan zal CryptoTargets prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 4. De consument heeft het recht om de overeenkomst met CryptoTargets maandelijks op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor CryptoTargets enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. CryptoTargets voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. CryptoTargets kan haar inspanningsverbintenis ter zake van de dienst uitsluitend nakomen indien de abonnee beschikt over tenminste een , geschikte computer en/of mobiel met internet.
 3. CryptoTargets heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst en in correcte vorm en op gewenste wijze tijdens het aanmelden of de her-aanmelding beschik­baar aan CryptoTargets.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert CryptoTargets de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door CryptoTargets redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan kan CryptoTargets hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Duur van de overeenkomst 

 1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van het termijn automatisch beëindigd. Tenzij in deze termijn opnieuw een overeenkomst in gesloten..
 2.  Indien een overeenkomst voor een onbepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze automatisch na het afgesproken termijn verlengt. Tenzij de klant vroegtijdig (tot maximaal 7 dagen voor het verlengen van het nieuwe termijn) heeft aangegeven niet door te willen gaan. Opzeggen kan door een mail te sturen met uw naam, telefoonnummer en Telegram gebruikersnaam naar opzeggen@cyptotargets.nl. Opzeggen binnen de 14 dagen proefperiode voor het begin van een maandelijks abonnement kan tot op de laatste dag 23:59 (14 dagen na het begin van de proefperiode). 


Beëindiging van de overeenkomst

 1. Indien de klant de overeenkomst wilt beëindigen dan dient de klant een mail te sturen aan opzeggen@cryptotargets.nl. Cryptotargets zal dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met de klant voor de verdere afhandeling van het abonnement. Het abonnement bij Cryptotargets is maandelijks opzegbaar 


Intellectueel eigendom 

 1. CryptoTargets behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, suggesties, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CryptoTargets (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van CryptoTargets waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart CryptoTargets tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door CryptoTargets geleverde producten en/of diensten. 

Klachten

 1. De klant dient een door CryptoTargets geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant CryptoTargets daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat CryptoTargets in staat is hierop adequaat te reageren. 
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat CryptoTargets gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan CryptoTargets
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling CryptoTargets ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als CryptoTargets een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan CryptoTargets verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid CryptoTargets

 1. CryptoTargets is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien CryptoTargets aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. CryptoTargets is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade van informatie en suggesties, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden of handelingen door u zelf bepaalt en uitgevoerd.
 4. Indien CryptoTargets aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen en signalen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 6. De Abonnee, de gebruiker en de eventuele bezoeker van cryptotargets erkent en aanvaardt dat de Informatie en Suggesties op geen enkele wijze als een aanbieding en/of als beleggingsadvies kan worden beschouwd van CryptoTargets en/of haar aangestelden en /of haar interne of externe medewerkers. De Informatie en Suggesties zijn op geen enkele wijze een vervanging van een deskundig advies. De Abonnee, de gebruiker en de eventuele bezoeker van CryptoTargets wordt geacht zelf na te gaan in welke mate de Informatie en Suggesties waardevol kan zijn, of niet, en past binnen het risicoprofiel en de doelstellingen van de gekozen belegging. CryptoTargets en/of haar aangestelden en /of haar interne of externe medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van het overnemen van de Informatie en de Suggesties.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van CryptoTargets vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. CryptoTargets heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien CryptoTargets kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. Een tekortkoming van CryptoTargets in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant dat niet aan CryptoTargets kan worden toegerekend in een van de wil van CryptoTargets onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van CryptoTargets kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecom storingen; computer virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor CryptoTargets 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat CryptoTargets er weer aan kan voldoen. 
 4. CryptoTargets is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet. 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. CryptoTargets is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal CryptoTargets zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van CryptoTargets. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat CryptoTargets bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar CryptoTargets is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Risico’s 

De Abonnee, de gebruiker en de eventuele bezoeker van cryptotargets erkent en aanvaardt dat beleggen risico’s met zich meebrengt en dat CryptoTargets of de aangestelde van CryptoTargets hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld. De Abonnee, de gebruiker en de eventuele bezoeker van CryptoTargets, waaronder maar niet beperkt tot lezers en internetbezoekers, is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij gebruik maken van de informatie die aan hen ter beschikking wordt gesteld, waaronder maar niet beperkt tot de tips, de rapporten en/of andere producten van CryptoTargets, en de gepubliceerde informatie en suggesties. Niemand van CryptoTargets en/of een van haar aangestelde is een beleggingsadviseur. De suggesties die worden vrijgegeven mogen dan ook niet gezien worden als beleggingsadvies noch worden gezien als toeleiding op het overgaan tot een belegging. Crypto of leverage traden is erg volatiel wat risico’s meebrengt en waardoor u uw vermogen kan verliezen of verkleinen. Wees ervan bewust dat er hoge koersschommelingen kunnen zijn in crypto waardoor risico’s op het verliezen of verkleinen van uw vermogen ontstaan. CryptoTargets of haar aangestelde zullen nooit beloven dat er winsten worden gemaakt, u zal dus altijd voor uzelf na moeten gaan of dit past bij uw risicoprofiel. Raadpleeg zo nodig uw persoonlijke financieel adviseur. CryptoTargets is GEEN financieel adviseur. 

>